ALGEMENE VOORWAARDEN WINKEL MET PASSIE VOOR HONDEN

ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS

Winkel met Passie voor Honden is een handelsnaam van Passie voor Honden gevestigd in Holten.
E-mailadres: info@passievoorhonden.nl
KvK-nummer: 54553245
Btw-identificatienummer: NL001702679B22

IBAN: NL 42 KNAB 0742 1299 50
Het is mogelijk om je bestelde producten tijdens een training te ontvangen.

“Winkel met Passie voor Honden” is een handelsnaam van “Passie voor Honden”. In deze voorwaarden wordt “Winkel met Passie voor Honden” aangeduid als “Passie voor Honden”. In deze algemene voorwaarden wordt de afnemer van het product aangeduid als klant. De klant kan zowel een zakelijke afnemer als een particuliere afnemer zijn.

Toepasselijkheid

Op alle bestellingen, aanbiedingen en diensten van Passie voor Honden zijn de volgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Passie voor Honden.

Het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Naast deze algemene voorwaarden kan Passie voor Honden aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie of dienst. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de klant ongeacht of de voorwaarden van de klant in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Passie voor Honden.

Totstandkoming van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling en deze te betalen, vervolgens bevestigd Passie voor Honden deze bestelling.

Passie voor Honden is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, zonder opgave van redenen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Passie voor Honden dit mede binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.

Prijzen

Alle prijzen op de website worden inclusief BTW getoond.

Passie voor Honden behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

De producten van Passie voor Honden worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website Winkel met Passie voor Honden onder voorbehoud van type op drukfouten. Passie voor Honden heeft het recht, voor levering de klant te informeren als dit het geval is.

Betaling

De levering vindt plaats, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden door middel van iDEAL of via een overboeking vooraf op de bankrekening van Passie voor Honden.

Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt. Deze factuur dient binnen zeven dagen na factuurdatum voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de klant de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Passie voor Honden verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

Passie voor Honden is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven.

Levering en nalevering

Indien op voorraad worden producten zo spoedig mogelijk verzonden. Je ontvangt een track en trace code.

Leveringen worden uitsluitend compleet geleverd, tenzij anders overeengekomen.

De door Passie voor Honden opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding. De klant kan de bestelling wel annuleren.

De producten reizen voor risico van Passie voor Honden. De klant draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

Passie voor Honden is niet aansprakelijk voor het invullen van verkeerde gegevens (bijv. postcode, adres etc) bij je bestelling waardoor de levering niet goed verloopt of niet geleverd kan worden. Passie voor Honden zal in dat geval geen nieuwe producten sturen of geld retourneren.

De klant is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken daarvan worden de producten door PostNL opgeslagen.

Als de klant bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze retour gestuurd naar Passie voor Honden. In geval de klant de producten geweigerd heeft of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald van de door de PostNL op te geven opslagplaats, heeft Passie voor Honden het recht de klant een factuur te sturen van de door Passie voor Honden gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 20,-

Op dit moment worden alleen bestellingen binnen Nederland verzonden.

Ruilen of retourneren

Ruilen of retourneren van een product dient binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van de bezorging, en kan uitsluitend na schriftelijk overleg met Passie voor Honden. De klant stuurt zo spoedig mogelijk een e-mail naar info@passievoorhonden.nl en vraagt om een retourformulier.

Passie voor Honden neemt alleen producten in de originele en onbeschadigde verpakkingen retour, zonder sporen van gebruik.

Indien het artikel of de verpakking beschadigd is, incompleet of hondenharen bevat, is Passie voor Honden vrij een bedrag hiervoor in rekening te brengen afhankelijk van de grootte van de schade.

Het retour sturen van producten is voor eigen risico en kosten van de klant.

Bij het retour sturen van een product ontvangt de klant van Passie voor Honden het aankoopbedrag minus, de door Passie voor Honden gemaakte, verzendkosten retour. Dit bedrag wordt gecrediteerd binnen vijf werkdagen na ontvangst en beoordeling van het product door Passie voor Honden.

Wanneer de klant een artikel wil ruilen, betaalt de klant voor het opnieuw verzenden van de levering. Tenzij Passie voor Honden de klant een verkeerd artikel heeft toegestuurd of een artikel is vergeten te verzenden. Uitgezonderd zijn artikelen die niet op voorraad zijn.

Garantie

Passie voor Honden staat in voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

Passie voor Honden hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten.

De klant kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

1. Indien de klant de producten heeft verwaarloosd. Onder verwaarlozing valt ook kauw en bijtschade, aangebracht door een hond of ander dier,

2. Indien de klant wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Passie voor Honden zijn verricht,

3. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, door laten vallen, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen,

4. Indien het product niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden,

5. bij normale slijtage van een product veroorzaakt door normaal (dagelijks) gebruik,

6. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Product informatie en klachten

Alle afbeeldingen, tekeningen, teksten, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, grondstoffen, opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Wanneer de klant een klacht heeft over een product van Passie voor Honden, dient de klant deze per e-mail in te dienen.

Wanneer de klant het product voor beoordeling en/of reparatie wil opsturen dient de klant ervoor te zorgen dat het product in originele verpakking retour wordt gestuurd. Passie voor Honden is niet aansprakelijk voor transportschade. De kosten voor de verzending van het product van de klant naar Passie voor Honden zijn voor de klant. Passie voor Honden zal de klacht in behandeling nemen en zal de klant via e-mail informeren. Wanneer de klacht gegrond is, heeft de klant recht op vergoeding van de gemaakte verzendkosten.

Aanbiedingen

Alle op de website van Passie voor Honden vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en zolang de voorraad strekt.

Passie voor Honden behoudt zich het recht voor prijswijzingen door te voeren in de aanbiedingen.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten door Passie voor Honden gaat pas over, wanneer de volledige koopsom is voldaan. Het risico ter zaken van de producten gaat op het moment van de aflevering op de klant over.

Aansprakelijkheidsbeperking

Passie voor Honden aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan honden, mensen of andere levende wezens, welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

Passie voor Honden is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Overmacht

Passie voor Honden heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit per e-mail mee te delen en zulks zonder dat Passie voor Honden gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Overige bepalingen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, deze uitspraak zal bindend zijn.

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: Passie voor Honden

Erve Wiegmannink 22

7451 WD Holten

info@passievoorhonden.nl

0618338559

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer :

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

1