Algemene voorwaarden

Je wilt natuurlijk precies weten onder welke voorwaarden Passie voor Honden te werk gaat. Je ontvangt de algemene voorwaarden per email voordat we met elkaar ‘op pad’ gaan.

Algemene voorwaarden Passie voor Honden

Algemene voorwaarden mbt coaching

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ten behoeve van de ontwikkeling van mensen, die gesloten worden tussen Passie voor Honden en een opdrachtgever, deelnemer, cursist of coachee, hierna te benoemen als opdrachtgever.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als zij schriftelijk overeengekomen zijn tussen Passie voor Honden en opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Passie voor Honden derden worden ingeschakeld. Deze voorwaarden zijn vastgelegd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer: 54553245.

Artikel 2 Overeenkomst
De overeenkomst tussen Passie voor Honden en opdrachtgever komt tot stand door:
– Ofwel ondertekening van een offerte door Passie voor Honden en de opdrachtgever
– Ofwel ondertekening van een inschrijf- of aanmeldingsformulier
– Ofwel door een schriftelijke bevestiging van Passie voor Honden aan opdrachtgever na een telefonische aanmelding of opdracht.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
In alle gevallen waarin Passie voor Honden dat noodzakelijk of nuttig acht, heeft zij het recht om in overleg met opdrachtgever bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
Indien voor de voltooiïng van bepaalde werkzaamheden door Passie voor Honden een termijn is afgesproken, dan is dat geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
Opdrachtgever kan bij overschrijding van de afgesproken termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Passie voor Honden de overeenkomst dient uit te voeren.
Wanneer Passie voor Honden de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Passie voor Honden aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van derden.

Artikel 4 Annulering
De opdrachtgever kan de geplande activiteiten annuleren per brief of e-mail. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
– Binnen een termijn van 12 weken tot 9 weken voor aanvang 15%.
– Binnen een termijn van 9 weken tot 4 weken voor aanvang 40%.
– Binnen een termijn van 4 weken tot 1 week voor aanvang 75%.
– Binnen een termijn van 1 week tot en met de dag van aanvang 100%.
In geval de opdrachtgever na aanvang van de geplande activiteiten deelname beëindigd of anderszins geen gebruik meer wenst te maken van de geplande activiteiten, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling.

Artikel 5 Prijzen
Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt een prijs afgesproken, die in een schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd. De overeenkomst vermeldt welke posten onder de totaalprijs vallen.

Artikel 6 Betaling en Incasso
Betaling van het verschuldigde bedrag uit de overeenkomst dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Passie voor Honden, tenzij hier in een offerte afwijkende afspraken over opgenomen zijn. Indien de betaling niet minimaal twee weken voor aanvang van de afgesproken geplande activiteiten heeft plaatsgevonden, behoudt Passie voor Honden het recht de geplande activiteiten te annuleren.
Bij het niet naleven van de betalingsverplichting kan Passie voor Honden overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering. De kosten daarvan worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 7 Intellectueel eigendom
Passie voor Honden is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten van de door haar in het kader van de overeenkomst verstrekte en gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de door Passie voor Honden uitgegeven brochures, ander geschreven materiaal, rapporten, voorstellen en overige bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van Passie voor Honden, zowel digitaal als op papier.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van Passie voor Honden mag de opdrachtgever geen gegevens geheel of gedeeltelijk of uitreksels hiervan publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.
Passie voor Honden is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Als opdrachtgever aantoonbare schade lijdt ten gevolge van activiteiten aan Passie voor Honden toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van deze overeenkomst, aanvaardt Passie voor Honden deze aansprakelijkheid tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en zover de verzekering tot uitkering over gaat.
Passie voor Honden is niet aansprakelijk voor schade die aan derden wordt veroorzaakt door deelnemers tijdens activiteiten van Passie voor Honden. Schade aan gebouwen of inventaris die zonder twijfel toegebracht zijn door opdrachtgever komt voor diens rekening. Passie voor Honden zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Passie voor Honden is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventuele geleden schade op deze derden te verhalen.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter
Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Passie voor Honden en opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van hoofdvestiging van Passie voor Honden.

Algemene voorwaarden mbt trainingen

Definities:
• Opdrachtnemer / instructeur: Passie voor Honden vertegenwoordigd door San van Doorn in de functie van speurinstructeur, kynologisch instructeur, trainer etc.
• Opdrachtgever / cursist: bezitter / eigenaar van één of meer honden die een overeenkomst met Passie voor Honden aangaat.
• Training / opdracht: de afgesproken training. Verrichten van de afgesproken dienst(en) door opdrachtnemer / instructeur: speurtraining, zoekwerktraining, hondentraining, workshop of andere training.

Algemeen:
• Deze voorwaarden zijn vastgelegd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer: 54553245.
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainings-overeenkomsten tussen opdrachtgever / cursist en opdrachtnemer / instructeur, tenzij voor een specifieke dienst andere voorwaarden schriftelijk zijn afgesproken.
• Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
• Prijswijzigingen worden duidelijk en voordat deze ingaan gecommuniceerd.

Rechten en plichten instructeur:
• Instructeur is niet aan te merken als eigenaar / bezitter van de hond.
• Bij slechte of extreme weersomstandigheden kan de instructeur naar eigen inzicht de training aanpassen.
• Passie voor Honden heeft het recht om foto’s / films tijdens de trainingen te maken, dit materiaal blijft eigendom van Passie voor Honden en mag door Passie voor Honden naar eigen inzicht en voor trainingsdoeleinden gebruikt worden.
• Instructeur verklaart hierbij kennis te hebben van honden EHBO.
• Mocht Passie voor Honden onverhoopt een dienst moeten annuleren of verzetten dan zal in overleg met de cursist een nieuwe afspraak gemaakt worden.
• Instructeur heeft het recht om trainingen (tijdelijk) op non-actief te zetten in verband met bijvoorbeeld vakantie of ziekte van instructeur.
• Instructeur behoudt zich het recht voor om een hond te weigeren bij vertoon van herhaaldelijk onacceptabel gedrag.

Rechten en plichten cursist:
• Na aanmelding ontvangt cursist een bevestiging, een factuur en de Algemene Voorwaarden. Cursist geeft door betaling van de factuur en / of deelname aan de training aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
• Cursist verklaart hierbij Passie voor Honden op de hoogte te houden met betrekking tot de gezondheid van de hond.
• Cursist kan een afgesproken training tot minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Indien cursist hier niet aan voldoet, zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.
• Elke cursist van Passie voor Honden wordt geacht een wettelijke aansprakelijkheids-verzekering te hebben afgesloten waarin schade veroorzaakt door huisdieren is verzekerd.
• Deelname aan de trainingen van Passie voor Honden gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de cursist.
• De kosten van de trainingen dienen na ontvangst van de factuur door overschrijving binnen de gestelde termijn van 14 dagen door de cursist voldaan te worden, doch uiterlijk 1 dag voor aanvang van de trainingen.
• Het maken van foto’s / films tijdens de trainingen is toegestaan, deze toestemming betreft slechts persoonlijk gebruik. Voor het openbaar maken van dergelijk materiaal is schriftelijke toestemming van Passie voor Honden nodig.
• Cursist heeft te allen tijde het recht om de trainingen te beëindigen, reeds betaalde gelden worden dan niet aan cursist gerestitueerd.
• Cursist heeft het recht en de mogelijkheid om via email een klacht in te dienen bij Passie voor Honden.

Geschillen en toepasselijk recht:
• Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, die Passie voor Honden dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door de opdrachtgever / cursist verschuldigde bedragen, komen ten laste van de opdrachtgever / cursist.
• Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen wiens gebied Passie voor Honden is gevestigd.
• Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
• Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

 

 

1