ALGEMENE VOORWAARDEN PASSIE VOOR HONDEN

 

Definities

Hondenschool: Hondenschool Passie voor Honden is gevestigd aan Erve Wiegmannink 22 te Holten (geen trainingslocatie) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede onder nummer 54553245. Passie voor Honden wordt vertegenwoordigt door San van Doorn.

Cursist: de coachklant, deelnemer of hondeneigenaar die de hondenschool wenst in te schakelen betreffende coaching, begeleiding en / of training van zijn/haar hond.

Training/activiteit: hieronder vallen alle afspraken zoals: coaching, begeleiding, training, workshop of een andere activiteit waaraan deelgenomen kan worden.

Cursus: meerdere trainingen of afspraken volgens een planning.

Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich ten opzichte van haar wederpartij verbindt tot het verzorgen van een door haar aangeboden cursus, training of activiteit.

Ik behoud me het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden, die geldt, is de versie die te vinden is op www.passievoorhonden.nl en die gedeponeerd is bij de Kamer van Koophandel.

 

Aangaan van de overeenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met Hondenschool Passie voor Honden.

Overeenkomst kan alleen aangegaan worden door te reageren op het aanbod van de Hondenschool middels schriftelijke afspraken, per e-mail of WhatsApp. Deze afspraak is bindend op het moment dat de cursist ingepland is voor een training of activiteit. Deze planning wordt via e-mail of WhatsApp doorgegeven.

Cursist verstrekt de benodigde persoonlijke gegevens (adres, telefoon, e-mailadres) die zorgvuldig verwerkt worden. Cursist deelt alle relevante informatie met betrekking tot de hond(en) die deel gaan nemen aan een training.

Vooraf gemelde vakanties of afwezigheid verrekent de hondenschool in het totaalbedrag van de factuur, zo betaalt cursist nooit teveel. Cursist geeft dit door bij aanmelding dus voordat de factuur gemaakt wordt. Nadat de factuur door cursist ontvangen is, kan dit niet meer aangepast worden.

Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen. Facturen hebben een betaaltermijn van 7 dagen.

In geval van niet tijdige betaling, uiterlijk de dag voor de trainingsdag, behoudt hondenschool zich het recht voor om cursist niet deel te laten nemen aan de training.

De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van de betreffende training of cursus.

Cursist gaat akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden door betaling van de factuur.

De cursus of training is niet overdraagbaar aan derden.

 

Deelnemen aan een cursus/activiteit

De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of activiteit uit het aanbod van de hondenschool.

Minimale leeftijd van cursisten is 16 jaar. Jongere cursisten worden alleen na overleg met de hondenschool toegelaten.

De cursist heeft altijd poepzakjes bij zich.

De hond draagt tijdens de training een normale halsband en / of een tuigje van leer of stof, bij voorkeur een zogenaamd Y-tuig, met daaraan een korte lijn van ongeveer 1,5 meter lang. Er wordt niet getraind met slipkettingen, anti-trektuigen of flexilijnen. Tijdens speurtrainingen en zoekwerktrainingen wordt gebruik gemaakt van lange lijnen; 5, 8 of 10 meter lang.

Honden die deelnemen aan een training dienen bewijs te kunnen overleggen dat de hond geënt is of dat er een geldige titerbepaling is.

Loopse honden zijn welkom tijdens de trainingen maar wel even in overleg met de hondenschool.

We trainen honden op een positieve en ontspannen manier waarbij we gebruik maken van beloningen; dit kan lekkers zijn of spel.

Honden worden met respect behandelt, fysiek of psychisch geweld wordt niet geaccepteerd.

 

Huisregels

Cursist laat de hond voor de training uit, maar niet vlak naast of op de trainingslocatie.

De cursist heeft altijd poepzakjes bij zich en gebruikt deze zo nodig.

Honden blijven aangelijnd, tenzij dit door de hondenschool wordt aangegeven.

Honden spelen niet met elkaar (aangelijnd of los) tenzij dit door de hondenschool wordt aangegeven.

Wat een hond tijdens spel doet, blijft altijd de verantwoordelijkheid van cursist.

Cursist laat zijn/haar hond niet zomaar naar een andere hond toegaan.

Roken is tijdens trainingen niet toegestaan, ook niet door toeschouwers.

Mobiele telefoons staan uit, op stil of op trilfunctie tijdens de trainingen.

Cursist draagt kleding en schoenen die passen bij de activiteit die ondernomen wordt.

 

Trainingslocaties

De hondenschool maakt gebruik van verschillende trainingslocaties.

Cursist zorgt er zelf voor op tijd aanwezig te zijn. Eventuele omleidingen, wegwerkzaamheden of ander oponthoud is niet de verantwoording van de hondenschool.

Trainingslocaties worden zo precies mogelijk aangegeven. Als een locatie geen adres heeft, ontvang je een duidelijke beschrijving of de coördinaten.

Vaste leslocaties (zoals de hondenspeelweide): Kom bijtijds, ongeveer 5 minuten voor de aanvangstijd is prima, kom zeker niet 15 of 20 minuten voor aanvang van de training.

Openbare buitenlocaties: Kom bijtijds en blijf in de auto of in de buurt van de afgesproken startplek. Als we met zoekwerk of speuren aan de slag gaan, ga dan niet wandelen in het gebied waar we gaan trainen.

 

Annulering van lessen

Doorgang van de training wordt bepaald door de hondenschool. Wanneer een training niet doorgaat zal de hondenschool uiterlijk de ochtend van de trainingsdag bericht sturen per e-mail of WhatsApp. De hondenschool is niet verantwoordelijk als cursist tevergeefs naar een afgelaste of doorgeschoven training komt.

Trainingen die door de hondenschool zijn afgelast worden opnieuw gepland, kan cursist niet op dit nieuwe tijdstip dan is dit voor rekening van de cursist.

Als de cursist één of meer individuele trainingen annuleert is dit voor rekening van de cursist.

Als de cursist niet of niet tijdig verschijnt op de afgesproken training is dit voor rekening van de cursist. Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald.

Als de cursist een geplande groepstraining wil verzetten, kan dat alleen als er in een passende groep ruimte voor deze cursist is. Dit is ter beoordeling van de hondenschool. Bij een groepstraining heeft de cursist het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen, op voorwaarde dat deze op de hoogte is van de inhoud van de training.

Als de hond van cursist een besmettelijke aandoening heeft, brengt cursist per omgaande de hondenschool op de hoogte.

Indien door ziekte van de cursist of de hond de trainingen niet langer gevolgd kunnen worden, wat blijkt uit een doktersverklaring of dierenartsverklaring, zal het resterende cursusgeld teruggestort worden.

 

Aansprakelijkheid van de hondenschool

De hondenschool is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van uw eigendommen. De hondenschool is niet aansprakelijk voor ongevallen met uw hond, cursist is altijd verantwoordelijk voor de eigen hond(en).

Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

De hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door cursist gewenste resultaten.

 

Aansprakelijkheid van de cursist

De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar medewerkers en de locatie waar een activiteit plaatsvindt.

De hondenschool adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten. Vaak is slechts één hond gedekt onder de standaard WA-verzekering.

De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

Copyright

Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Oefeningen, coach- en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door de hondenschool blijven het eigendom van Passie voor Honden.

De cursist zal zonder toestemming vooraf geen beeld- of geluidsopnames maken van de activiteiten van de hondenschool. De hondenschool maakt opnames die eigendom blijven van de hondenschool. Indien cursist hier bezwaar tegen heeft, maakt cursist dit bij aanvang van de training kenbaar, dan houdt de hondenschool hier rekening mee.

 

Geheimhouding

De hondenschool zal alles wat haar omtrent de cursist bekend is geworden geheim houden. De hondenschool houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van cursist uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

Gegevens van cursist zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

Slotbepalingen

Voor alle zaken of bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

 

 

Versie September 2022

 

1