PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring vind je mijn gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden ik je persoonsgegevens verwerk, wat je rechten zijn, wat ik doe om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden.

Betrokkene kan via mijn website, mijn webshop en/of social media kanalen van Passie voor Honden | Dé coach voor jou en je hond alleen zelf actief zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene gedurende dit proces

aan Passie voor Honden | Dé coach voor jou en je hond verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

MIJN GEGEVENS

Passie voor Honden | Dé coach voor jou en je hond

Postadres: Erve Wiegmannink 22, 7451 WD Holten

0618338559

KvK-nummer: 54553245

www.passievoorhonden.nl

info@passievoorhonden.nl

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

DOELEINDEN

Je persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doeleinden: zodat ik contact met je kan opnemen, voor het opstellen van offertes, overeenkomsten en facturen, zodat ik je op de hoogte kan stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat ik onze producten of diensten bij je af kan leveren, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt en voor algemene of gerichte aanbiedingen.

Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerk ik daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Ik verkoop je persoonsgegevens nooit door aan derden.

Ik stel geen profielen van je op en neem geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben.

Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluit ik met bedrijven een verwerkingsovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in mijn opdracht.

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Om de doeleinden uit te voeren verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Namen hond(en)

– Bankrekeningnummer

JE HEBT RECHTEN

Wil je weten welke persoonsgegevens ik heb verwerkt?

Stuur dan een e-mail naar info@passievoorhonden.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving?

Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens.

Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit.

Stuur je verzoek naar info@passievoorhonden.nl en uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Ook is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VEILIGHEID

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Ik vind het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom pas ik alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruik ik beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups, encryptie en verwijdering van verouderde gegevens.

INFORMATIE OP DE WEBSITE

De informatie op de website(s) van Passie voor Honden | Dé coach voor jou en je hond is/zijn met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website(s) vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op onze website(s) informatief en indicatief van aard. Voorts kunnen aan type- en spelfouten geen rechten worden ontleend en dient de gehele inhoud van de website(s) als vrijblijvend te worden beschouwd.

De website(s) maakt/maken geen gebruik van zogenaamde ‘Cookies’.

NIEUWSBRIEF

Betrokkene ontvangt de periodieke nieuwsbrief als betrokkene zich actief voor de nieuwsbrief van Passie voor Honden aanmeldt of heeft aangemeld. Zodra betrokkene zich heeft aangemeld wordt het e-mailadres tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een, naar maatstaven van redelijkheid beveiligde, omgeving opgeslagen.

Betrokkene kan zich via iedere ontvangen nieuwsbrief automatisch afmelden via de afmeldlink en de hieraan gekoppelde routine. Afmelding kan op ieder moment en zonder opgaaf van reden.

BEWARING PERSOONSGEGEVENS

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

San van Doorn

Eigenaar Passie voor Honden | Dé coach voor jou en je hond

december 2021

1